برگزاری مسابقات هندبال پسران

مسابقات هندبال پسران آموزشگاه های ناحیه در نیمه دوم آذر ماه در  محل سالن فردوسی در سه مقطع ابتدایی ۱۹ تیم و متوسطه دوه اول  ۱۰ تیم  و متوسطه دور دوم ۶  تیم و بصورت دور ه ای ودر قالب تیمی برگزار گردید.که در پایان و پس از انجام مسابقات نتایج ذیل بدست آمد

مقطع ابتدایی  آموزشگاه های: 

۱- فغفور مغربی مقام اول ۲-غیر انتفاعی سهراب سپهری مقام دوم ۳- امام حسن (ع) و  شاهد شهید رستمی مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول  آموزشگاه های :

۱- هاشمی نژاد مقام اول ۲-  شاهد حضرت مهدی (عج) مقام دوم ۳- امام رضا(ع)  و توحید مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر از مسئول محترم انجمن هندبال ناحیه جناب آقای ابوالفضل دلاور که نسبت به برگزار ی مسابقات تلاش فراوان نمودند
برچسب ها: اخبار

برگزاری مسابقات تنیس روی میز پسران

مسابقات تنیس روی میز پسران آموزشگاه های ناحیه در مورخ ۹۵/۸/۱۷ و ۹۵/۸/۱۹ و ۹۵/۹/۱۵ در  محل سالن هفده شهریور و در سه مقطع ابتدایی۱۴ تیم  و متوسطه دوه اول ۱۹  تیم و متوسطه دوره دوم ۹ تیم  و بصورت تیمی برگزار گردید. که در پایان و پس از انجام مسابقات  نتایج ذیل بدست آمد

مقطع ابتدایی  آموزشگاه های: 

۱- شاهوردیانی مقام اول ۲- المهدی مقام دوم ۳- افضل زاده  و  شاهد شهید رستمی مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول  آموزشگاه های :

۱- ابن سینا مقام اول ۲- توحید مقام دوم ۳- باقریه و هاشمی نژاد مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره دوم آموزشگاه های :

۱-امام حسن (ع) مقام اول ۲- محمودیه مقام دوم ۳- شاهد فردوسی و امام جواد (ع)  مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر از مسئول محترم انجمن تنیس روی میز ناحیه جناب آقای هادی عطایی که نسبت به برگزار ی مسابقات تلاش فراوان نمودند
برچسب ها: اخبار

برگزاری مسابقات شطرنج پسران

مسابقات شطرنج  پسران آموزشگاه های ناحیه در مورخ ۹۵/۹/۱۶ و ۹۵/۹/۲۱ در  محل سالن فردوسی اتاق شطرنج و در دو مقطع ابتدایی ۸ تیم و متوسطه دوه اول ۶ تیم و بصورت دور ه ای و به روش سویسی ودر قالب تیمی برگزار گردید.که در پایان و پس از انجام مسابقات نتایج ذیل بدست آمد

مقطع ابتدایی  آموزشگاه های: 

۱- فغفور مغربی مقام اول ۲-غیر انتفاعی سهراب سپهری مقام دوم ۳- امام حسن (ع) و  شاهد شهید رستمی مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول  آموزشگاه های :

۱- هاشمی نژاد مقام اول ۲-  شاهد حضرت مهدی (عج) مقام دوم ۳- امام رضا(ع)  و توحید مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر از مسئول محترم انجمن شطرنج ناحیه جناب آقای علیرضا یاردل که نسبت به برگزار ی مسابقات تلاش فراوان نمودند
برچسب ها: اخبار

مسابقات طناب زنی پسران مقطع ابتدایی

مسابقات طناب زنی پسران مقطع ابتدایی  آموزشگاههای ناحیه در مورخه ۹۵/۹/۲۳ و با حضور ۸ تیم در سالن ورزشی کوثر برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد

آموزشگاه های: 

۱-شهید فضلی نژاد مقام اول ۲- شهید بمانی مقام دوم ۳- شهید عباسی و شاهد شهید رستمی مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر فراوان از مسئول محترم انجمن طناب زنی ناحیه جناب آقای نبی الله یزدانفر  که این مسابقات را به نحوی با شکوه برگزار نمودند.
برچسب ها: اخبار

برگزاری مسابقات بدمینتون پسران

مسابقات بدمینتون پسران آموزشگاه های ناحیه در مورخ ۹۵/۷/۲۸ در  محل سالن کوثر و در سه مقطع ابتدایی ۸ تیم  و متوسطه دوه اول ۶ تیم و متوسطه دوره دوم ۷ تیم  و بصورت تیمی برگزار گردید. که در پایان و پس از انجام مسابقات  نتایج ذیل بدست آمد

مقطع ابتدایی  آموزشگاه های: 

۱-شاهد شهید رستمی مقام اول ۲- المهدی مقام دوم ۳- بهارستان و شاهوردیانی مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول  آموزشگاه های :

۱-باقریه مقام اول ۲- ابرار مقام دوم ۳- حیات طیبه و شاهد حضرت مهدی(عج) مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره دوم آموزشگاه های :

۱-امام حسن (ع) مقام اول ۲- امام جواد (ع) مقام دوم ۳- شاهد فردوسی و سید جمال مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر از مسئول محترم انجمن بدمینتون ناحیه جناب آقای رضا چرخکار که نسبت به برگزار ی مسابقات تلاش فراوان نمودند
 
برچسب ها: اخبار

برگزاری مسابقات ژیمناستیک پسران

مسابقات ژیمناستیک پسران آموزشگاه های ناحیه در مورخ ۹۵/۷/۲۸ در  محل سالن خبیری و در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول و بصورت انفرادی و تیمی برگزار گردید. که در پایان و پس از انجام مسابقات  نتایج ذیل بدست آمد

مقطع ابتدایی  آموزشگاه های: 

۱-امام حسن (ع) مقام اول ۲- بهارستان مقام دوم ۳- سعدی و فضلی نژاد مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول  آموزشگاه :

۱-شاهد حضرت مهدی (عج) مقام برتر مسابقات را کسب نمودند.

با تشکر از مسئول محترم انجمن ژیمناستیک ناحیه جناب آقای امین عصمت پناه که نسبت به برگزار ی مسابقات تلاش فراوان نمودند.
برچسب ها: اخبار

مسابقات شنا پسران

مسابقات شنا پسران آموزشگاه های ناحیه در مورخ ۹۵/۸/۱۶ و ۹۵/۸/۱۸  و در  محل استخر شهید صیاد شیرازی آغاز گردید. در مقطع ابتدایی با حضور ۱۹ تیم ،در مقطع متوسطه اول با حضور ۹ تیم  و در مقطع متوسطه دوم با حضور ۴ تیم و به صورت تیمی و انفرادی  مسابقات خود را برگزار نمودندکه در پایان و پس از انجام مسابقات  نتایج ذیل بدست آمد

مقطع ابتدایی و در رده سنی (۱۲-۱۱) آموزشگاه های: 

۱-شاهد شهید رستمی مقام اول ۲- امام حسن (ع) مقام دوم ۳- بهارستان و فرهنگ  مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول  و در رده سنی (۱۴-۱۳ )آموزشگاه های:

۱-ابرار مقام اول ۲- ابن سینا  مقام دوم ۳-شاهد حضرت مهدی(عج) و شاهد پیام غدیر مقام سوم  مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره دوم  و در رده سنی (۱۷-۱۵ ) آموزشگاه های:

۱- محمودیه مقام اول ۲- امام جواد(ع) مقام دوم ۳- شاهد حضرت مهدی(عج) و شاهد پیام غدیر مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر از مسئول محترم انجمن شنا ناحیه جناب آقای جلال امینی که نسبت به برگزار ی مسابقات تلاش فراوان نمودند.
برچسب ها: اخبار

مسابقات والیبال پسران

مسابقات والیبال پسران آموزشگاه های ناحیه ازمورخ ۹۵/۸/۲۳ آغاز گردید و در تاریخ ۹۵/۹/۴ به کار خود خاتمه داد. در مقطع ابتدایی با حضور ۲۴ تیم ،در مقطع متوسطه اول با حضور ۱۷تیم  و در مقطع متوسطه دوم با حضور ۱۲ تیم و به صورت دوره ای مسابقات خود را برگزار نمودندکه در پایان و پس از انجام بیش از ۱۰۰ مسابقه نتایج ذیل بدست آمد

مقطع ابتدایی آموزشگاه های: 

۱-حر مقام اول ۲- امام حسن (ع) مقام دوم ۳- فغفور مغربی و بهادرزاده مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول آموزشگاه های:

۱-ابرار مقام اول ۲- اسدالله زاده مقام دوم ۳-ابن سینا و شهید چراغچی مقام سوم  مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره دوم آموزشگاه های:

۱- امام جواد(ع) مقام اول ۲- محمودیه مقام دوم ۳- شاهد فردوسی و خوش نیت مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر فراوان از مسئول محترم انجمن والیبال ناحیه جناب آقای محمد محمدی شیخ آباد که نسبت به برگزار ی و  حجم بسیار بالای مسابقات  تلاش و پشتکار نمودند.
برچسب ها: اخبار

مسابقات فوتسال پسران

مسابقات فوتسال پسران آموزشگاههای ناحیه از نیمه دوم مهرماه آغاز گردید  و در انتهای آبان ماه به کار خود خاتمه داد. در مقطع ابتدایی با حضور ۳۷ تیم ،در مقطع متوسطه اول با حضور ۲۵تیم  و در مقطع متوسطه دوم با حضور ۱۶تیم و به صورت دوره ای مسابقات خود را برگزار نمودندکه در پایان و پس از انجام بیش از ۱۸۰ مسابقه نتایج ذیل بدست آمد

مقطع ابتدایی آموزشگاه های: 

۱-حکمت مقام اول ۲- بهادرزاده مقام دوم ۳- فغفور مغربی و مولوی مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول آموزشگاه های:

۱-ظهوریان مقام اول ۲- عطاملک مقام دوم ۳-پژوهندگان و شاهد پیام غدیر مقام سوم  مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره دوم آموزشگاه های:

۱- سید جمال مقام اول ۲- امام جواد(ع) مقام دوم ۳- شاهد فردوسی و غیر انتفاعی دارالعلم  مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر فراوان از مسئول محترم انجمن فوتسال ناحیه جناب آقای محمد یعقوبی که نسبت به برگزار ی حجم بسیار بالای مسابقات  تلاشو پشتکار نمودند.
برچسب ها: اخبار

برگزاری مسابقات بسکتبال پسران

مسابقات بسکتبال آموزشگاههای ناحیه از مورخ ۹۵/۹/۱۳آغاز گردید و در مقطع ابتدایی با حضور ۱۷تیم ،در مقطع متوسطه اول با حضور ۷ تیم  و در مقطع متوسطه دوم با حضور ۵تیم و به صورت دوره ای مسابقات خود را برگزار نمودندکه در پایان

مقطع ابتدایی آموزشگاههای: ۱-بهارستان مقام اول ۲- بمانی مقام دوم ۳- شاهد شهید رستمی و حر  مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره اول آموزشگاههای:۱-هاشمی نژاد مقام اول ۲- شاهد پیام غدیر مقام دوم ۳- ابرار مقام سوم را کسب نمودند.

مقطع متوسطه دوره دوم آموزشگاههای:۱- میرزا کوچک خان مقام اول ۲- امام جواد(ع) مقام دوم ۳- شاهد فردوسی و سید جمال مقام سوم مشترک را کسب نمودند.

با تشکر فراوان از مسئول محترم انجمن بسکتبال ناحیه جناب آقای صادق سمیعی که با تلاش فراوان در سطح ناحیه برگزار کننده این مسابقات بودند.

برچسب ها: اخبار